Prowadząc sprawy rozwodowe od ponad już 11 lat bardzo często spotykam się z zapytaniem, ile trwa rozwód? Czy jest możliwość przyspieszenia rozwodu? Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie” Jakie okoliczności wpływają na to, że w przypadku jednej sprawy pierwszy termin rozprawy wyznaczonej w sprawie rozwodowej pojawia się bardzo szybko, a w przypadku innej musimy długo czekać? Na te pytania udzielę dziś Państwu odpowiedzi.

ILE TRWA ROZWÓD ZA POROZUMIENIEM STRON?

Na pewno kluczowe znaczenie w przypadku długości trwania sprawy o rozwód ma czynnik warunkujący winę. Dlaczego tak się dzieje? Rozwody bez orzekania są prostsze i szybsze, ale tylko wówczas, gdy strony postępowania są zgodne co do wszystkich składowych pozwu rozwodowego.

Mam na myśli nie tylko kwestię zawinienia, ale również kwestię władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi czy wysokości alimentów. Może zdarzyć się tak, że rozwód bez orzekania o winie, finalnie może potrwać dłużej niż rozwód z orzekaniem o winie, ponieważ rozwodzący się małżonkowie będą spierać się w kwestiach powierzenia im władzy rodzicielskiej czy w kwestiach dotyczących ustalenia wysokości alimentów. Takie postępowanie niestety zamyka drogę do uzyskania rozwodu na pierwszym terminie rozprawy. Nierzadko w takich sytuacjach sądy posiłkują się opiniami biegłych specjalistów, przesłuchują świadków czy zwracają się do odpowiednich instytucji aby ustalić możliwości finansowe osoby zobowiązanej do łożenia alimentów. To wszystko sprawia, że pozornie szybki rozwód bez orzekania to lawina niekończących się rozpraw.

Należy zapamiętać, iż uzyskanie rozwodu na pierwszym terminie jest jak najbardziej możliwe, ale tylko wówczas, gdy małżonkowie są zgodni co do wszystkich zasadniczych kwestii. W takim przypadku postępowanie dowodowe ogranicza się do przesłuchania stron a w przypadku, gdy rozwodzący małżonkowie są rodzicami małoletnich dzieci również do przesłuchania świadka, który zeznaje tylko na okoliczność sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci a nie pożycia małżeńskiego stron.

ILE TRWA ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE

W przypadku złożenia pozwu z orzekaniem o winie na termin rozprawy poczekamy nieco dłużej. Oczywiście nie jest to regułą, aczkolwiek o ile przesłuchanie stron w przypadku rozwodu bez orzekania o winie jest dość krótkie i nie zajmuje zbyt wiele czasu to w przypadku ustalania zawinienia jest ono bardziej szczegółowe i czasochłonne. Powyższe sprawia, że sędziowie musza zarezerwować więcej czasu na tą czynność.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż na pierwszy termin rozprawy zazwyczaj są wyzywa strony i zawiadamia pełnomocników jeśli są ustanowieni. Dlaczego tak się dzieje? Sąd zawsze ma nadzieję, że uda się wypracować kompromis i orzec rozwód bez ustalania winy. I czasami takie sytuacje rzeczywiście się zdarzają. Jeśli jednak tak się nie stanie to sąd wyznacza kolejne terminy rozpraw i wzywa świadków zawnioskowanych przez strony. Sprawa o rozwód z ustalanie winy trwa miesiącami, niekiedy latami. Warto w takich sytuacjach skorzystać z pomocy adwokata, który w sposób profesjonalny przeprowadzi nas przez trudy postępowania sądowego.

PO JAKIM CZASIE PRZYCHODZI POZEW ROZWODOWY?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To wszystko zależy. W tym miejscu należy zaznaczyć, że złożony przez nas pozew rozwodowy nie może być obarczony brakami formalnymi oraz b rakami fiskalnymi. Oczywiście możemy starać się o zwolnienie nas od kosztów sądowych, czyli tzw. opłaty, która w przypadku rozwodu wynosi 600 zł. Jeśli pozew inicjujący postępowanie rozwodowe dotknięty jest brakami, to wówczas sąd wyzywa stronę do ich usunięcia a to zdecydowanie wydłuża okres oczekiwania na wyznaczenie pierwszego terminu rozprawy. W przypadku prawidłowego wniesienia pozwu, sąd zarządza jego doręczenie drugiej stronie. Bardzo często a właściwie zawsze sąd zobowiązuje drugą stronę do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14-dni. Dopiero po tym czasie sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy.

TZW. ROZWÓD ZAOCZNY CZYLI WYROK ZAOCZNY W SPRAWIE O ROZWÓD

Podstawową regułę warunkującą wydanie wyroku zaocznego zawiera przepis art. 339 kodeksu cywilnego. Sąd może wydać wyrok zaoczny, gdy pozwany nie stawi się na rozprawę, nie złoży odpowiedzi na pozew czy też pomimo stawiennictwa nie bierze udziału w rozprawie. Kluczowe dla możliwości wydania wyroku zaocznego jest prawidłowe doręczenie pozwanemu odpisu pozwu wraz z pouczeniami oraz wezwaniem na rozprawę. Jeśli sąd stwierdzi, że odpis pozwu nie został pozwanemu prawidłowo doręczony nie będzie mógł wydać wyroku zaocznego.

Należy pamiętać, że postępowanie rozwodowe jest postępowaniem odrębnym i doznaje pewnych ograniczeń wynikających z przepisów ogólnych. Jednym z nich jest nakaz przeprowadzenia postępowania dowodowego a sąd nie może przyjąć, iż twierdzenia przytoczone w pozwie przez powoda są prawdziwe. Oczywiście sąd ma możliwości, aby z treści zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego wywieść, iż pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. W takiej sytuacji rozwód zaoczny będzie jak najbardziej możliwy.

Zawsze warto zadbać o to aby sprawa sądowa a zwłaszcza sprawa rozwodowa nie odbywała się podczas naszej nieobecności. W takiej sytuacji wystarczy już samo złożenie odpowiedzi na pozew co skutecznie zablokuje możliwość wydania wyroku zaocznego.

A na koniec jeszcze jedna ciekawostka choć nie związana z najczęstszym pytaniem, ile trwa rozwód. W przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie sąd po uprawomocnieniu wyroku zwraca powodowi połowę wpisu od pozwu tj. kwotę 300,zł a kwotę 150,zł zasądza od przeciwnika procesowego. Finalnie rozwód bez orzekania o winie kosztuje więc 150,zł.